Tax-Band

GDPR - Adatvédelmi rendelet

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

A Rendelet 2018. május 25-én lép hatályba, és teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban, így Magyarországon is – így szól a Rendelet legutolsó rendelkezése (99. cikk (2) bekezdés).

Az uniós rendeleti – és nem nemzeti - szabályozás indoka az volt, hogy a természetes személyek az egész Unióban egységes, uniós-szintű védelmet kapjanak személyes adataik kezelése vonatkozásában.

A nemzeti szabályozás számára csak annyi teret hagy, hogy a Rendeletben foglalt szabályok alkalmazását pontosíthatja (Preambulum 10). E tárgyban Magyarországon az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezik – azonban ennek módosítása, hozzáigazítása a Rendelethez még nem történt meg. Kérdéses, hogy lesz-e ilyen pontosító magyar szabályozás május 25-ig. Ennek hiánya Magyarországon nagyban megnehezíti a Rendeletnek való megfelelést minden vállalkozás, szervezet számára.